Bescherm uzelf tegen MERS

Bescherm uzelf tegen MERS

5 dingen die zorgverleners nu moeten doen

In 2014 bevonden gezondheidswerkers zich in de frontlinie van een snel verlopende ebola-uitbraak in West-Afrika – de grootste in de geschiedenis – die uiteindelijk zo’n 11 000 levens eiste, waaronder meer dan 500 gezondheidswerkers.1

Deze zomer, terwijl in West-Afrika gevallen van ebola blijven opduiken, vormt een uitbraak van MERS een bedreiging in Zuid-Korea, vooral in ziekenhuizen. Het Midden-Oosten Respiratoir Syndroom Coronavirus (MERS-CoV) is een potentieel dodelijk virus dat lijkt te worden overgedragen door met het virus besmette kamelen in het Midden-Oosten. Een van de overeenkomsten tussen MERS en Ebola is het hoge sterftecijfer.

Ten tijde van deze publicatie zijn er in Zuid-Korea ten minste 185 gevallen van MERS geweest, met 33 sterfgevallen tot gevolg. Symptomen variëren van milde ademhalingsklachten tot mogelijk orgaanfalen.2

Het virus werd voor het eerst gemeld in Saudi-Arabië in 2012. Bij de uitbraak in Zuid-Korea in 2015 was het eerste geval een zakenman die naar Bahrein was gereisd, naar Zuid-Korea was teruggekeerd en verschillende gezondheidszorginstellingen had bezocht voordat de juiste diagnose werd gesteld. Vóór de uitbraak in Zuid-Korea hadden de meeste gevallen zich voorgedaan op het Arabisch schiereiland (Midden-Oosten).3

Net als andere coronavirussen wordt aangenomen dat MERS zich verspreidt via afscheidingsproducten van de luchtwegen, hoewel de precieze wijze van overdracht nog niet goed bekend is. Besmette personen hebben MERS onder anderen verspreid door nauw contact in de gezondheidszorg, waaronder ziekenhuizen.4

Er zijn de afgelopen 13 jaar vier wetenschappelijke, collegiaal getoetste studies verricht naar het identificeren en beperken van risico’s in verband met steriele verpakkingssystemen (zie tabel 1). Hoewel elk van hen zich op verschillende aspecten van steriliteitsbehoud richt, wijzen zij alle op de volgende belangrijke overwegingen:

 • Bij gebruik van starre houders bestaat de mogelijkheid dat instrumenten tijdens opslag en vervoer besmet raken.
 • Stijve houders worden na verloop van tijd minder doeltreffend om de steriliteit van instrumenten te handhaven.
 • Visuele inspectie is niet voldoende om steriliteitsrisico’s van steriele verpakkingssystemen vast te stellen. De watertest is een doeltreffende en eenvoudige gestandaardiseerde functionaliteitstest die kan worden gebruikt in combinatie met visuele inspectie.

Verwant artikel

Onderneem actie om ziektevrij te blijven en uw team te beschermen.

1. Begrijp de symptomen. Patiënten presenteren zich meestal met koorts, hoest en/of kortademigheid, waarbij longontsteking bij onderzoek vaak voorkomt. Sommige patiënten hebben gastro-intestinale symptomen waaronder diarree. Ernstige gevallen kunnen leiden tot ademhalingsmoeilijkheden, orgaanfalen (vooral de nieren) of septische shock.

De Wereldgezondheidsorganisatie merkt op dat het niet altijd mogelijk is patiënten met MERS vroegtijdig te identificeren omdat de eerste symptomen niet specifiek zijn.5

2. Blijf waakzaam op het gebied van infectiepreventie en -bestrijding. Omdat de eerste symptomen niet specifiek zijn, moeten de standaard-, contact- en luchtvoorzorgsmaatregelen worden nageleefd. Strikte handhygiëne protocollen zijn essentieel. Standaard voorzorgsmaatregelen gaan ervan uit dat elke persoon mogelijk besmet of gekoloniseerd is met een ziekteverwekker die in de gezondheidszorg kan worden overgedragen.

PBM’s moeten worden gekozen volgens de PBM-normen van het OSHA (29 CFR 1910 Subpart I). Het personeel in de gezondheidszorg moet worden opgeleid in en inzicht hebben in de juiste keuze van persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) en in het op de juiste wijze aantrekken, gebruiken en verwijderen van uitrusting, waaronder handschoenen, jassen, ademhalingsbescherming en oogbescherming. Voorzichtigheid is geboden bij het uitvoeren van aërosolproducerende procedures.

Aangezien de precieze wijze van overdracht niet duidelijk is vastgesteld, beveelt de CDC aan bij vermoedelijke of bevestigde MERS-patiënten standaard-, contact- en luchtbeschermingsmaatregelen te nemen, waaronder het gebruik van door NIOSH goedgekeurde N95-ademhalingsmaskers.6

3. Minimaliseer de kans op blootstelling. CDC heeft nieuwe richtsnoeren gepubliceerd om de blootstelling aan respiratoire pathogenen, waaronder MERS-CoV, tot een minimum te beperken. CDC beveelt aan dat deze maatregelen worden getroffen vóór aankomst van de patiënt, bij aankomst en gedurende het gehele verblijf. Zorg ervoor dat uw ziekenhuis stappen onderneemt zoals de volgende.

 • Informeer het verplegend personeel vóór de aankomst van een patiënt met een infectie van de luchtwegen, zodat zij voorzorgsmaatregelen kunnen nemen, zoals het dragen van gezichtsmaskers of beademingsapparatuur.
 • Plaats borden voor patiënten en werknemers met instructies voor handhygiëne, ademhalingshygiëne en hoestetiquette.
 • Geef deze patiënten de ruimte om zo ver mogelijk van anderen te zitten.
 • Triageprocedures toepassen om te bepalen welke patiënten risico lopen op MERS-CoV en de als risicopatiënt aangemerkte patiënten isoleren.
 • Verstrek handhygiënebenodigdheden aan alle patiënten bij aankomst in de faciliteit en gedurende hun verblijf.7

4. Begrijp wie er risico loopt. Tot de mensen die geacht worden een hoger risico te lopen MERS-CoV op te lopen, behoren recente reizigers van het Arabisch schiereiland, naaste contacten van een zieke reiziger van het Arabisch schiereiland, personen die onlangs in een zorginstelling in de Republiek Korea (Zuid-Korea) zijn geweest en naaste contacten van een bevestigd MERS-geval.

Patiënten met co-morbiditeiten zoals diabetes, kanker en chronische long-, hart- en nierziekten lopen een hoger risico op ernstige ziekte ten gevolge van MERS-CoV. Patiënten met een verzwakt immuunsysteem lopen een groter risico om MERS te krijgen of een ernstig geval te krijgen.8

Hoewel er in de VS slechts twee gevallen zijn geweest (in 2014 bij gezondheidswerkers die onlangs uit Saudi-Arabië waren gereisd), zegt de CDC dat zij, gezien het wereldwijde luchtverkeer, het potentieel erkent dat MERS-CoV zich verder kan verspreiden en wereldwijd en in de VS meer gevallen kanveroorzaken9.

5. Wees bedacht op de risico’s in ziekenhuizen. Hoewel MERS bij de bevolking in het algemeen op dit moment geen grote rol lijkt te spelen, is de gezondheidszorg een grotere bron van zorg. Dr. Vincent Munster, hoofd van de Virus Ecology Unit van het National Institute of Allergy and Infectious Disease, vertelde Atlantic dat het virus zorgwekkend is in de gezondheidszorg en voegde daaraan toe: “Ziekenhuizen hebben veel vatbare mensen binnen. Mensen moeten heel goed nadenken over de hygiënische praktijken in ziekenhuizen en over persoonlijke hygiëne.”10

Het virus lijkt niet gemakkelijk van persoon tot persoon over te gaan, tenzij er sprake is van nauw contact, zoals bij het onbeschermd verzorgen van een patiënt.11

Volgens de checklist voor de paraatheid voor MERS-CoV van de CDC moeten alle ziekenhuizen uitgerust zijn en klaarstaan om een beperkt aantal besmette patiënten te verzorgen als onderdeel van routineoperaties en ook om mogelijk een groot aantal patiënten te verzorgen in de context van een escalerende transmissie. De niet-verplichte checklist omvat deze en andere stappen:

 • Zorg voor opleiding en opfriscursus voor het personeel in de gezondheidszorg met betrekking tot de diagnose van MERS, het testen van specimens, persoonlijke beschermingsmiddelen en triage.
 • Zorg ervoor dat het infectiebestrijdingsbeleid in overeenstemming is met de MERS-richtsnoeren van de CDC.
 • Evalueer het beleid en de aanbestedingen voor screening en werkbeperkingen voor blootgestelde of zieke gezondheidswerkers.
 • Herziening van de procedures voor de indiening van specimens voor MERS-tests door het lab.
 • Bepaalde personen aanwijzen om zo nodig te communiceren met ambtenaren van de volksgezondheid en anderen.
 • Zorg ervoor dat beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg die patiëntenzorg zullen verlenen, medisch goedgekeurd, getest en getraind zijn op het gebruik van ademhalingstoestellen.12

 

Zoekt u meer ondersteuning en informatie over infectiepreventie in het licht van MERS of andere virale uitbraken? Halyard Health kan u helpen met oplossingen voor infectiepreventie die zijn afgestemd op uw specifieke behoeften. Neem voor meer informatie contact op met uw Halyard-vertegenwoordiger of bel ons op 1-844-HALYARD (1-844-425-9273).

Referenties

1http://www.cdc.gov/vhf/ebola/outbreaks/2014-west-africa/ – Centers for Disease Control and Prevention. 2014

2 http://www.wpro.who.int/outbreaks_emergencies/wpro_coronavirus/en/ – Wereldgezondheidsorganisatie. 2015

3 http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/situation-assessment/update-15-06-2015/en/ – Wereldgezondheidsorganisatie. 2015

4 http://www.cdc.gov/coronavirus/mers/about/index.html – Centers for Disease Control and Prevention. 2015

5 http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/faq/en/ – Wereldgezondheidsorganisatie. 2015

6, 7 http://www.cdc.gov/coronavirus/mers/infection-prevention-control.html – Centers for Disease Control and Prevention. 2015.

8 http://www.cdc.gov/coronavirus/mers/about/symptoms.html – Centers for Disease Control and Prevention. 2015.

9 http://www.cdc.gov/coronavirus/mers/about/ – Centers for Disease Control and Prevention 2015.

10http://www.theatlantic.com/health/archive/2015/06/south-korea-mers-outbreak-contagious/395501/ – The Atlantic. 2015.

11 http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/faq/en/ – Wereldgezondheidsorganisatie. 2015.

12 http://www.cdc.gov/coronavirus/mers/downloads/checklist-facility-preparedness.pdf

Afbeelding met licentie voor open gebruik. NIAID in samenwerking met Colorado State University. Afkomstig van het Web. Geraadpleegd op 4 sept. 2015

NIAID, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons