AANKOOPVOORWAARDEN BELINTRA SMARTFOLD STERISYSTEM

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen van SMART-FOLD* Belintra Sterisystem™ eenheden voor opslag, transport en accessoires (“Producten”) en diensten die rechtstreeks verband houden met de installatie ervan.

 1. ERKENNING EN AANVAARDING. Elke door de Koper uitgegeven aankooporder (“Order”) is een aanbod aan de Verkoper voor de aankoop door de Koper van Producten, diensten of Producten en diensten en wordt beheerst door deze Algemene Inkoopvoorwaarden (“Voorwaarden”). De Order vervangt alle eerdere overeenkomsten, bestellingen, offertes, voorstellen en andere mededelingen betreffende product- of dienstencodes die onder de Order vallen, met dien verstande dat een ondertekende eerdere overeenkomst (zoals een gunningsbrief, leveringsovereenkomst, werkverklaring of geheimhoudingsovereenkomst, waarnaar hierin wordt verwezen als een “eerdere overeenkomst”) van toepassing blijft en blijft gelden voor zover de daarin vervatte voorwaarden niet in strijd zijn met deze Voorwaarden.
 2. BETALINGSVOORWAARDEN. Alle betalingen zijn verschuldigd zestig (60) dagen na de factuurdatum. Aanvaardbare betalingsvormen zijn cheque en EFT/ACH.
 3. FACTURERING EN VRACHT. Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in de Order onder het kopje “Vracht”, omvat de prijs van Producten opslag, behandeling en verpakking, en zijn alle andere kosten en lasten voor rekening van de Koper. Tenzij anders vermeld in de Bestelling, zijn de verzendingsvoorwaarden F.O.B. door de Koper aangewezen faciliteit. De totale prijs omvat tevens alle toepasselijke rechten en belastingen, met uitzondering van door de overheid opgelegde belasting over de toegevoegde waarde (BTW), die voor elke zending afzonderlijk op de factuur van de verkoper moet worden vermeld. De verkoper betaalt alle extra vrachtkosten boven de normale vrachtkosten indien de verkoper door eigen toedoen of nalatigheid een versnelde verzendmethode moet gebruiken om de overeengekomen leveringsdata te halen. Anders zijn deze kosten voor rekening van de Koper.
 4. VERZENDING, RISICO VAN VERLIES EN LEVERING. “Verkoper zal Koper binnen 24 uur/1 dag NA verzending van het product een e-mailbericht sturen met een beschrijving van de vrachtbrief, wijze van verzending, vervoerder en geschatte levertijd. De Verkoper verstrekt de Koper binnen een redelijke termijn een checklist (indien van toepassing) van de vereiste stappen om de installatieplaats voor te bereiden. De aanvaarding van laattijdige zendingen door de Koper wordt niet beschouwd als een afstand van het recht van de Koper om de Verkoper aansprakelijk te stellen voor enig verlies of schade die daaruit voortvloeit, noch als een wijziging van de verplichting van de Verkoper om toekomstige zendingen aan te bieden overeenkomstig het toepasselijke tijdschema. De Producten zullen door de Verkoper worden verpakt en gemarkeerd om een veilige aankomst op de plaats van bestemming te verzekeren in een onbeschadigde staat bij een juiste behandeling. Nadat de Producten aan een vervoerder zijn geleverd voor vervoer naar de Koper, zendt de Verkoper de Bill of Landing naar de Koper en het adres van de Koper dat op de Bestelling is vermeld. Zonder voorafgaande toestemming van de Koper mag de Verkoper de Producten niet van tijd tot tijd in partijen verzenden, tenzij de Bestelling in een dergelijke periodieke verzending voorziet. De kosten van verzending en verzekering van de Producten zijn voor rekening van de Verkoper. De verantwoordelijkheid voor en de kosten van het opstellen en indienen van claims tegen vervoerders voor verlies van of schade aan Producten tijdens het transport zijn voor rekening van de Verkoper. Tenzij in een Order uitdrukkelijk anders is bepaald, gaan de eigendom en het risico van verlies van de Producten op de Koper over bij aflevering in de door de Koper aangewezen fabriek.
 5. OVERMACHT. De Verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging of niet-nakoming als gevolg van een gebeurtenis die redelijkerwijs niet te voorzien was en die buiten zijn redelijke controle valt, met inbegrip van maar niet beperkt tot overmacht, onlusten, vijandelijke acties, epidemieën, explosies, brand, overstroming, oproer, staking, uitsluiting of andere arbeidsproblemen of -tekorten, natuurramp, oproer, onbeschikbaarheid of tekort aan materiaal, uitrusting of transport, oorlog, wet, eis of vereiste van de regering van de Verenigde Staten of een andere bevoegde overheidsinstantie, of een andere soortgelijke oorzaak waarover de Verkoper geen controle heeft, indien de Verkoper redelijke inspanningen levert om de gevolgen van een dergelijk voorval of gebeurtenis weg te nemen of te overwinnen. De Verkoper moet de Koper tijdig van een dergelijke gebeurtenis in kennis stellen door middel van een schriftelijke kennisgeving.
 6. GARANTIES. Koper erkent dat Verkoper niet de fabrikant is van de Producten die op grond van deze Voorwaarden worden verkocht, en Verkoper wijst alle garanties (expliciet of impliciet) met betrekking tot de Producten af, met inbegrip van garanties van niet-inbreuk, titel, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Koper zal zich voor de garantie daarop uitsluitend wenden tot de fabrikant van de Producten. De verkoper garandeert dat hij niets zal doen dat de garantie van de oorspronkelijke fabrikant belemmert. Indien Producten wegens een defect in vakmanschap of materiaal niet functioneren in overeenstemming met de garantie van de fabrikant, zal Verkoper Koper redelijkerwijs bijstaan bij het verkrijgen van een gerepareerd of vervangend Product van de fabrikant. De beperkte levenslange garantie van Belintra is als Bijlage 1 bij deze Voorwaarden gevoegd.
 7. RETOUREN. Retourzendingen van Producten geschieden in overeenstemming met de voorwaarden van het beleid inzake retourzendingen dat als Bijlage 2 aan deze Voorwaarden is gehecht.
 8. VERTROUWELIJKHEID. Elke partij (een “Ontvangende Partij”) houdt alle vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie van de andere partij (de “Bekendmakende Partij”), met inbegrip van documenten, gegevens of andere informatie betreffende de niet-openbare zakelijke aangelegenheden en handels- en bedrijfsgeheimen van de Bekendmakende Partij (“Vertrouwelijke Informatie”), met inbegrip van de prijsstelling, die haar bekend wordt in de loop van de uitvoering van deze Voorwaarden en enige Voorafgaande Overeenkomst, vertrouwelijk en maakt deze niet bekend aan derden, en zal de Vertrouwelijke Informatie niet gebruiken voor andere doeleinden dan de uitvoering van deze Voorwaarden en zal niet toestaan dat de Vertrouwelijke Informatie bekend wordt gemaakt of beschikbaar wordt gesteld aan een andere partij of dat deze wordt gekopieerd of gereproduceerd door haarzelf, haar agenten, vertegenwoordigers of werknemers, en zal alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen treffen tegen diefstal, verlies, duplicaties die niet schriftelijk door de Bekendmakende Partij zijn toegestaan of onrechtmatige verspreiding. Voorts verbindt elke partij zich ertoe om, binnen de wettelijke grenzen, dezelfde geheimhoudingsverplichtingen op te leggen aan haar werknemers en onderaannemers die kennis krijgen van dergelijke informatie. Bovenstaande geheimhoudingsverplichtingen gelden niet voor gegevens en informatie die de ontvangende partij kan aantonen: (a) op het tijdstip van openbaarmaking deel uitmaakte van het publieke domein; (b) voorafgaand aan de bekendmaking bekend was bij de ontvangende partij; (c) na de openbaarmaking ervan zonder enige handeling van de ontvangende partij tot het publieke domein is gaan behoren; (d) na openbaarmaking door een derde op rechtmatige wijze en zonder beperkingen ten aanzien van geheimhouding of gebruik voor de ontvangende partij toegankelijk is gemaakt. Indien een rechtbank de ontvangende partij verplicht Vertrouwelijke Informatie openbaar te maken, kan de ontvangende partij de vereiste openbaarmaking doen, maar alleen nadat (i) zich naar beste vermogen inspant om de openbaarmaking te beperken en de rechter verzoekt om vertrouwelijke behandeling of een bevel tot bescherming van de informatie; en (ii) de openbaarmakende partij binnen een redelijke termijn in kennis te stellen van en de gelegenheid te geven deel te nemen aan de gerechtelijke procedure. Alle Vertrouwelijke Informatie moet op verzoek worden teruggegeven aan de Bekendmakende Partij, en de Ontvangende Partij bewaart geen kopieën of duplicaten, behalve zoals vereist door de toepasselijke wet- of regelgeving.
 9. KOPERSGEGEVENS EN TEKENINGEN. Alle specificaties, blauwdrukken, documentaire technische knowhow, instructies, mallen, modellen, afgietsels, formules, schetsen, tekeningen, ontwerpen, klantenlijsten, reclameteksten, verzendetiketten, productieprocedures en -processen en werknemerslijsten die in het kader van deze Overeenkomst aan Verkoper zijn verstrekt (en alle rechten om het voorgaande te reproduceren of opnieuw te publiceren), hierna “Eigendom” genoemd. (i) zijn en blijven het exclusieve eigendom van de Koper, met uitzondering van exclusieve ontwerpen die vóór de Ingangsdatum door de Verkoper zijn ontwikkeld, (ii) wordt als vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met afdeling 8 en (iii) wordt, tenzij door de Koper schriftelijk anders overeengekomen, aan de Koper teruggegeven na voltooiing van de productie of verwerking of eerder op diens verzoek.
 10. NALEVING VAN DE WETTEN. De Verkoper stemt ermee in zich te houden aan alle federale en staatswetten, regels en voorschriften voor zover deze van toepassing zijn op de prestaties van de Verkoper krachtens deze Voorwaarden.
 11. INDEMNITEIT. De Verkoper gaat ermee akkoord de Koper te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen voor alle aansprakelijkheden, vorderingen, verliezen, schade, vonnissen of prijzen, kosten of uitgaven, met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten, van welke aard ook en door wie ook beweerd (hierna “Verlies”), die voortvloeien uit of het gevolg zijn van een schending door de Verkoper van deze Voorwaarden of de hierin uiteengezette garanties.
 12. VOLLEDIGE OVEREENSTEMMING. Deze Voorwaarden, elke op grond daarvan verstrekte Opdracht en elke Voorafgaande Overeenkomst zijn de enige voorwaarden die de relatie tussen de partijen beheersen. Een verwijzing naar de offertes of voorstellen van de Verkoper of de Koper, indien vermeld in een Order, is niet van invloed op de bepalingen hiervan.
 13. TOEPASSELIJK RECHT; FORUM. Deze Voorwaarden moeten worden beheerst en geïnterpreteerd volgens de wetten van de staat Georgia, zonder rekening te houden met de regels van enig rechtsgebied met betrekking tot wetsconflicten. De partijen komen overeen dat alle geschillen die uit deze Overeenkomst voortvloeien, zullen worden beslecht door de rechtbanken van de staat Georgia.

Bijlage 1
Beperkte levenslange garantie van Belintra

Belintra garandeert aan de oorspronkelijke koper dat zijn eigen producten vrij zullen zijn van defecten in vakmanschap of materialen bij normaal gebruik en onderhoud voor de levensduur van het product, zolang het eigendom is van de oorspronkelijke koper, volgens de hieronder vermelde beperkingen. Defecte producten worden naar keuze van Belintra gerepareerd of vervangen zonder kosten voor de oorspronkelijke koper op voorwaarde dat:

 • De klant moet een schriftelijke retourautorisatie krijgen van de klantendienst van Halyard. Het product moet goed verpakt worden teruggestuurd met een kopie van het originele aankoopbewijs en een kopie van de RMA-autorisatie. Bel 1-844-HALYARD (844- 925-9273) of stuur een e-mail naar [email protected] om een retourautorisatie te ontvangen.
 • De klant moet de vrachtkosten van en naar Belintra vooraf betalen en moet de goederen goed verpakt verzenden, zodat het product tijdens het vervoer naar de fabriek niet beschadigd raakt. Belintra geeft geen garantie op transportschade van of naar de fabriek. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om het product op verpakkingsschade te controleren alvorens de BOL te ondertekenen.
 • Deze garantie is niet van toepassing op producten die onderhevig zijn geweest aan misbruik, verkeerd gebruik, ongeval, wijziging, manipulatie, nalatigheid, gebrek aan routine onderhoud of verkeerde toepassing; of producten die gerepareerd zijn door anderen dan Belintra of zijn bevoegde vertegenwoordigers.
 • Onderdelen die niet door Belintra zijn vervaardigd, zoals wielen, wielinzetten, onderdelen van rubber of kunststof, printplaten, elektrische schakelaars en andere onderdelen zijn eveneens uitgesloten.
 • Voor deze onderdelen geeft Belintra de garantie van de oorspronkelijke fabrikant door aan de oorspronkelijke kopers van Belintra/Halyard-apparatuur. Raadpleeg de fabriek voor vragen over de garantie van deze onderdelen. Deze garantie geldt niet voor op maat gemaakte producten. Raadpleeg de fabriek.
 • TENZIJ UITDRUKKELIJK UITEENGEZET IN DEZE GARANTIE, ZIJN ER GEEN ANDERE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, VAN GESCHIKTHEID EN/OF VERKOOPBAARHEID OF ENIGE ANDERE GARANTIE DIE VOORTVLOEIT UIT GEWOONTE, GEBRUIK OF GANG VAN ZAKEN.
 • De aansprakelijkheid van Belintra onder deze garantie is beperkt tot de reparatie en/of vervanging van producten. Belintra sluit uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid uit voor incidentele of gevolgschade die zou zijn ontstaan door een defect in vakmanschap of materiaal. Halyard is niet aansprakelijk voor deze garantie.
 • Geen enkele vertegenwoordiger heeft enige bevoegdheid om bovenstaande garantie of aansprakelijkheid van Belintra te wijzigen of uit te breiden.
 • Dit document vervangt alle voorgaande garantiebepalingen.

Bijlage 2
Beleid voor het retourneren van goederen

Autorisatie

Alle retouren moeten worden goedgekeurd door Halyard voordat ze worden teruggestuurd. De klant moet een product binnen 60 dagen na aankoop terugsturen. Return Goods Authorizations (RGA’s) zijn dertig (30) dagen geldig. RGA’s kunnen worden geregeld door te bellen met de klantenservice op 1-844-HALYARD (1-844-925-9273) of via e-mail op [email protected]. Ongeoorloofde retourzendingen kunnen door Halyard op kosten van de klant naar de klant worden teruggestuurd, door Halyard naar goeddunken van Halyard worden vernietigd of extra in rekening worden gebracht zonder dat de klant wordt gecrediteerd. Dit beleid geldt voor alle klanten, tenzij het wordt vervangen door een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst met specifieke voorwaarden voor retourzendingen.

Terugkeerprocedure

Na het verkrijgen van een RGA moet elke aangifte de volgende informatie bevatten:

 • Naam, adres en rekeningnummer van de klant
 • RGA nummer
 • Origineel PO nummer of origineel Halyard order nummer
 • Partijnummer en vervaldatum, indien van toepassing

Retourbeleid

Defecte en beschadigde producten en verkeerd verzonden producten kunnen met voorafgaande toestemming worden geretourneerd. Niet-defecte producten kunnen, mits voorafgaande toestemming van de klant, worden geretourneerd indien deze producten zich nog in de originele verpakking bevinden en niet zijn geopend of gebruikt. Vracht en restocking kunnen van toepassing zijn zoals aangegeven in de Restocking Fee en Freight secties hieronder. Het product moet binnen zestig (60) dagen na ontvangst worden geretourneerd. De volgende producten worden niet teruggenomen:

 • Producten die meer dan zestig (60) dagen geleden zijn gekocht.
 • Speciale of aangepaste producten gemaakt volgens de specificaties van de klant of verkocht als niet-retourneerbaar.
 • Producten die in gewijzigde of beschadigde verpakking of in een andere dan de originele verpakking worden teruggestuurd.
 • Retourzendingen verboden door de staatswet.-Installatie- en leveringsdiensten.
 • De afgifte van een RGA-nummer is geen garantie voor krediet. Kredietverlening is afhankelijk van bevestigde ontvangst/controle van geretourneerde producten en is onderworpen aan de overige voorwaarden van dit beleid.

Schade of tekorten

Om vertraging bij het oplossen van een schade- of tekortclaim tot een minimum te beperken, is de klant verplicht alle ontvangstbewijzen voor alle geleverde producten te verantwoorden voordat de klant de levering van de vervoerder aanvaardt. Alle schade of tekorten moeten op de vrachtbrief of het connossement van de vervoerder worden vermeld en door de klant worden medeondertekend. De beschadigde producten moeten in de oorspronkelijke doos blijven, indien de vervoerder inspectie eist. Klant moet Halyard op de hoogte stellen van eventuele transportschade of producttekorten en een RGA aanvragen binnen zestig (60) werkdagen na ontvangst, of Halyard is niet verplicht om krediet te verlenen of te zorgen voor vervanging van het product. Neem contact op met de klantenservice van Halyard op 1-844-HALYARD of via e-mail op [email protected] om schade of tekorten te melden.

Foutief verzonden producten door Halyard

Klant moet Halyard op de hoogte stellen van eventuele verzendfouten of geschillen en een RGA aanvragen binnen zestig (60) werkdagen na ontvangst. Door Halyard per vergissing verzonden producten kunnen vrij worden geretourneerd voor volledige creditering (indien van toepassing), op voorwaarde dat dergelijke retourzendingen ongeopend zijn en plaatsvinden binnen zestig (60) dagen na ontvangst.

Gebrekkig product

Defecte producten, correct genoteerde beschadigde producten en retouren die het gevolg zijn van een fout van Halyard kunnen op kosten van Halyard worden teruggestuurd voor een volledige creditering, onder voorbehoud van de andere bepalingen van dit beleid.

Restocking Fee

Voor alle retourzendingen anders dan defecte, beschadigde en verkeerd verzonden producten worden 25% restockingkosten in rekening gebracht.

Vracht

Alle vrachtkosten zijn voor rekening van de koper.